Tietosuojaseloste

  JV Hosting tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen yleisen tietosuoja-asetuksen (2018/1050) mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste on laadittu
  henkilötietolain 4 ¬ß:n mukaan

  Päivitetty 4.4.2024
  1. Rekisterinpitäjä:

  JV Hosting (PerkkaanIT)
  y-tunnus: 3391999-6
  Leppävaara
  02600 Espoo


  2. Rekisterin yhteyshenkilö:

  Rekisterinpitäjä:
  Jesse Valkonen
  jesse.valkonen@jvhosting.fi

  Tietosuojavastaava:
  tietosuoja@jvhosting.fi

  3. Rekisterin nimi:

  JV Hostingin asiakasrekisteri.

  4. Henkil√∂tietojen käsittelyn tarkoitus

  Keräämme henkil√∂tietoja laskutukseen, hallinnointiin ja sisäiseen markkinointiin. Sisäiseen markkinointiin kuuluu uutiskirje jos on sen tilannut.


  5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

  Henkil√∂tietojen käsittely perustuu rekister√∂idyn antamaan suostumukseen.


  6. Rekisterin tietosisältö

  Rekisterissä säilytetään seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Yrityksen nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • IP-osoite
  • Selaimen ev√§steiden kautta ker√§tt√§v√§t tiedot

  7. Säännmukaiset tietol√§hteet

  Asiakkaan itse luovuttamat tiedot rekisteröinnin tai oston yhteydessä. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme


  8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Tietojen luovuttaminen ulkopuolisille tarvittaessa tapahtuu henkilötietolain 8 §:n puitteissa

  Tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:

  • PayPal Holdings, Inc
   Luovutuksen tarkoitus: Maksutapahtumien käsittely
   Luovutettavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, maksukortin tiedot, tilinumero, tilinumeron
   haltija, tarvittavat selainevästeet ja IP-osoite
   Tietosuoja: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full

  Muissa tapauksissa tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


  9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

  Manuaalinen aineisto

  Asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa jonne pääsy on rajoitettu vain niille ty√∂ntekij√∂ille joilla on korkein oikeus käsitellä aineistoja. Tietojen h√§vitt√§minen tapahtuu silppuroimalla ja t√§m√§n j√§lkeen polttamalla.

  sähköisesti tallennetut tiedot

  Sähköisiin tietoihin pääsy on rajoitettu vain niille työntekijöille joilla on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä huolehtii tietoturvasta ja siitä, että tietoihin ei pääse käsiksi tahot joille tieto ei kuulu. Tietoja säilytetään raudalla, johon vain osalla työntekijöistä on pääsy, joilla on oikeudet huoltaa laitteistoa. Palvelimet ovat suojattu palomuurilla ja laitteistoon ei pääse käsiksi, sillä ne ovat lukitussa tilassa jossa on kulunvalvonta. Palvelimet sijaitsevat kahdessa eri palvelinsalissa, webhotellien osalta Lempäälässä ja pelipalvelinten osalta Helsingissä.

  Vanhan raudan kuten kiintolevyjen hävittämisessä tuhoamme laitteiston, jotta siitä ei saa luettua tai koottua tietoja jolloin ne voisivat joutua vääriin käsiin.


  10. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyn oikeus saada p√§√§sy tietoihin (tarkastusoikeus)

  Rekisteröidyllä on oiekus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän järjestelmiin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

  Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen oikaisemista

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

  Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen poistamista sekä oikeus peruuttaa antamansa suostumus

  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä itseään koskevat henkilötiedot tietyin edellytyksin, esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilötietojen käsittelyn perustetta ei enää ole tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Jos suostumuksen peruutuksen yhteydessä käsittelylle ei ole muuta perustetta kuin suostumus, rekisterinpitäjän on tällöin poistettava rekisteröidyn henkilötiedot.

  Oikeutta tietojen poistoon ei ole tietyissä laissa säädetyissä poikkeuksissa, esimerkiksi kun tietoja käsitellään lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi.

  Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

  Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  Rekisteröidyn oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

  Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tiettyjen käsittelyperusteiden osalta, kuten profiloinnissa ja suoramarkkinoinnissa.

  Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen kohdassa 2.